Alle 16-vuotiaan vammaistuki ja erityishoitoraha

Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki

Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan alle 16-vuotiaan lapsen päivittäistä elämää. Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki voidaan myöntää 0–15-vuotiaalle lapselle.  Vammaistuen myöntäminen edellyttää, että

 • lapsella on asianmukaisesti todettu sairaus tai vamma ja
 • sairauteen tai vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen.

Tuki myönnetään yleensä määräajaksi, jonka päätyttyä siihen voi hakea jatkoa.

Rasitus

 • Rasituksella tarkoitetaan niitä konkreettisia toimenpiteitä ja sitä ylimääräistä työtä, mitä sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu.
 • Lapsi voi tarvita ikäistään enemmän apua, ohjausta tai valvontaa esimerkiksi:
  • päivittäisissä toiminnoissa
  • koulutehtävissä
  • terapioihin liittyvissä kotona suoritettavissa tehtävissä
 • Rasitusta voi aiheutua esimerkiksi apsen
  • kuljettamisesta kuntoutukseen
  • lääkityksen ja ruokavalion noudattamisesta
  • muusta sairauden hoidosta

Sidonnaisuus

 • Sidonnaisuudella tarkoitetaan sitä, että sairaan tai vammaisen lapsen hoito, huolenpito ja kuntoutus sitovat ajallisesti hoidosta huolehtivia henkilöitä tai rajoittavat heidän elämäänsä enemmän kuin vastaavan ikäisen terveen lapsen hoidosta huolehtiminen.
 • Sidonnaisuutta voi syntyä esimerkiksi siitä, että lasta on valvottava enemmän kuin samanikäistä tervettä lasta.

Rasituksen ja sidonnaisuuden arviointi

 • Mikään tietty diagnoosi ei yksin ratkaise oikeutta vammaistukeen tai sen määrää.
 • Vammaistukiratkaisun perustuu kokonaisarvioon. Jokaisen lapsen tilanne arvioidaan yksilölliset tekijät huomioiden.
 • Miten haetaan? Hakemuslomake + lääkärinlausunto C (ei yli 6 kk vanhempi)

Alle 16-vuotiaan vammaistuen määrä

 1. Perusvammaistuki on 95,39 e/kk. (2022)
 • Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoidontarve on viikoittaista.
 1. Korotettu vammaistuki on 222,58 e/kk. (2022)
 • Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoidontarve on vaativaa tai päivittäin aikaa vievää.
 1. Ylin vammaistuki on 431,60 e/kk. (2022)
 • Sitä voi saada, jos lapsen vammasta tai sairaudesta aiheutuva hoito on ympärivuorokautista.

Kelan erityishoitoraha

Erityishoitoraha korvaa ansionmenetyksen tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen vanhempi ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

Kuka voi saada erityishoitorahaa?

Lapsen ikä, hoitopaikka, sairauden vaikeus ja hoidon vaihe vaikuttavat erityishoitorahan myöntämiseen.

Erityishoitorahaa varten tarvitaan D-lääkärintodistus, jossa todetaan lapsen sairaus ja huoltajan hoitoon osallistuminen tarpeellisuus.

Erityishoitorahan saaminen edellyttää, että lapsen huoltaja

 • osallistuu alle 7-vuotiaan lapsen sairaala- tai poliklinikkahoitoon
 • osallistuu 7–15-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsen sairaala- tai poliklinikkahoitoon
 • osallistuu 0–15-vuotiaan kuntoutukseen (D-todistuksen lisäksi myös muu selvitys kuntoutuksesta käy)
 • hoitaa kotona alle 16-vuotiasta vaikeasti sairasta lasta ja kotihoito liittyy lapsen sairaalahoitoon tai sairaalan poliklinikkahoitoon
 • on varalla lapsen vaikeaan sairauteen liittyvän koulu- tai päivähoitokokeilun ajan

Edellytyksenä vaikea sairaus

Kotihoidon sekä 7–15-vuotiaan sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta maksetaan erityishoitorahaa vain, jos lapsen sairaus on nopeasti kehittyvässä tai vaativassa hoidollisessa vaiheessa.

Erityishoitorahan vaihtoehtona vanhemmalla voi olla oikeus kuntoutusrahaan. Ota tämä huomioon, jos erityishoitorahan suorituspäiviä on runsaasti tai arvioit, että niitä kertyy jatkossa runsaasti. Kuntoutusrahan suorituspäivillä ei ole enimmäisaikaa kuten erityishoitorahassa.

Lähteet:

https://www.kela.fi/vammaistuki-lapselle

Erityishoitoraha – kela.fi

Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki -etuusohje

 

 

Tulosta: