Sosiaaliturvaetuudet, kun sairastuu

Kun sairastuu, saattaa olla oikeutettu erilaisiin etuuksiin. Suurinta osaa haetaan Kelan kautta.

Sairauspäiväraha

 • Kela maksaa sairauspäivärahaa, jos olet 16–67-vuotias etkä voi sairautesi vuoksi tehdä työtäsi.
 • Omavastuuaika = sairastuminen + 9 arkipäivää.
 • Kela maksaa enintään 300 arkipäivältä alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden ajalta.
 • Myöntämisen edellytyksenä on diagnosoitu sairaus tai vamma.
 • Hakemuksen lisäksi vaaditaan lääkärintodistus (aluksi riittää A-todistus ja 60 päivän jälkeen vaaditaan B-lausunto).
 • Työkyvyttömyys arvioidaan siihen työhön, josta olet sairautesi vuoksi jäänyt pois.
 • Päivärahan määrä perustuu vuosituloon ja sairauspäivärahan minimimäärään on 29,67 e/päivä (2022).
 • Maksetaan arkipäiviltä = maanantai-lauantai.

Osasairauspäiväraha

 • Tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikatöihin.
 • Työntekijän on oltava pois töistä omavastuuajan paitsi, jos osasairauspäivärahaa aletaan maksamaan välittömästi sairauspäivärahan jälkeen.
 • Pääsääntöisesti maksetaan enintään 120 arkipäivältä.
 • Osa-aikatyöjärjestelyyn tarvitaan sekä työntekijän, että työnantajan suostumus.
 • Työajan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta.
 • Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella.

Kuntoutustuki, eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke ja toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke

 • Työkyvyttömyyseläkettä anotaan yleensä, kun työkyvyttömyys pitkittyy ja sairauspäivärahan enimmäisaika 300 päivää on täynnä.
 • Kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.
 • Kuntoutustuki myönnetään, kun arvioidaan, että henkilö on työkyvytön, mutta voi kuntoutua työelämään.
 • Tuen myöntämiseksi hakijalla tulee olla hoito- ja kuntoutussuunnitelma.
 • Haetaan joko työeläkelaitokselta, Kelasta tai molemmista.
 • Työkyvyn pitää olla alentunut vähintään 3/5 (työeläkelait).
 • Toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä saa, kunnes etuus vaihtuu vanhuuseläkkeeksi. Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan uudelleen, jos työkyky paranee, palautuu tai opiskelee uuden ammatin.
 • Kelan maksama täysi takuueläke on 855,48 e/kk.(2022), mikä on vähimmäiseläke.

Osakuntoutustuki ja osatyökyvyttömyyseläke

 • Näitä etuuksia myöntää vain työeläkelaitos ja määränä se on puolet kokonaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä.
 • Työkyvyn pitää olla alentunut vähintään 2/5.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Tuen tavoitteena on helpottaa 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua. Vammaistuen tarve ja määrä arvioidaan aina yksilöllisesti.

Vammaistuen hakijalla tulee olla lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus tai vamma

 • ja toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan = vaikeuksia huolehtia arjen toiminnoista tai itsestä sairauden vuoksi
 • ja sairaudesta tai vammasta aiheutuu haittaa
 • tai tarvitsee ohjausta tai apua (henkilökohtaisissa toiminnoissa, muistuttelua arjen toiminnoissa)

Huom! Jos tarvitset apua vain kotitaloustöissä ja asioinnissa, et voi saada vammaistukea avuntarpeen perusteella.

Kolme tukitasoa (2022)

Vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon: perusvammaistukeen, korotettuun vammaistukeen ja ylimpään vammaistukeen. Tuen tasoon vaikuttaa tarvitsemasi avun, ohjauksen ja valvonnan määrä ja haittaluokka. Lisäksi perusvammaistuki voidaan korottaa korotetuksi tueksi sairaudesta aiheutuvien erityiskustannusten perusteella.

 • perusvammaistuki 95,39 e/kk
 • korotettu vammaistuki 222,58 e/kk
 • ylin vammaistuki 431,60 e/kk

Tuki voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi. Jos tuki myönnetään määräajaksi, voit hakea siihen jatkoa.

Eläkkeensaajan hoitotuki

Hakijan tulee olla kokopäiväisesti eläkkeellä (kuntoutustuki tai toistaiseksi myönnetty eläke)

 • ja hänellä on lääkärin toteama vamma tai sairaus
 • ja toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan
 • ja hakija tarvitsee apua tai ohjausta sairauden tai vamman vuoksi

Oikeus tukeen arvioidaan sen perusteella, kuinka paljon apua, ohjausta ja valvontaa hakija tarvitsee vamman tai sairauden vuoksi.

Kolme tukitasoa (2022)

 • perushoitotuki 73,00 e/kk
 • korotettu hoitotuki 159,04 e/kk
 • ylin hoitotuki 336,30 e/kk

Vammais- ja hoitotukea haetaan samalla lomakkeella ja tarvitaan lisäksi lääkärinlausunto C (korkeintaan 6 kk vanha) sekä mahdolliset kuitit tai selvitykset vammasta tai sairaudesta aiheutuneista kustannuksista.

Sairauden aiheuttaman haitan kuvaaminen hakemuksessa

Syömishäiriö aiheuttaa usein monenlaisia vaikeuksia ihmisen arkiseen toimintakykyyn. Arjen eri osa-alueet, kuten syöminen, liikkuminen tai ihmisen kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky voivat vaikeutua monin eri tavoin. Kuinka siis  kuvata erityinen avuntarve ja sairauden aiheuttama haitta arjessa hakemuksiin niin, että tarvitut palvelut ja taloudellinen tuki saadaan turvattua?

Yleisiä ohjeita hakemuksen täyttämiseen

Syy-seuraussuhteiden löytäminen ja kuvaaminen

 • Miten pitkäaikainen sairaus/vamma on alentanut toimintakykyä?
 • Miten toimintakyvyn heikentyminen näkyy konkreettisesti arjessa?

Käytä mahdollisimman yksiselitteisiä, konkreettisia ja täsmällisiä aikamääreitä hakemuksessa

 • Jonkin asian tekeminen on sairauden vuoksi vaikeaa/ joitakin haasteita on päivittäin, viikoittain, yhtämittaisesti
 • Kauanko jonkin asian tekeminen kestää?
 • Vältä käsitteitä ajoittain, satunnaisesti, silloin tällöin, joskus jne. Liian epämääräiset käsitteet voidaan tulkita hyvin monella tavalla.
 • Pelkkä oireen kuvaaminen, kuten se että on keskittymisvaikeuksia ei kerro kovinkaan paljon. Jos sen sijaa kerrot, että et pysty esimerkiksi keskittymään kirjan lukemiseen kuin yhden sivun verran kerrallaan, se avaa tilannettasi jo paljon enemmän.

Hyvällä lääkärinlausunnolla on suuri merkitys

 • Valmiiksi täytetyn lomakkeen/oman arjen kuvauksen voi vielä lääkärikäynnille mukaan

Kerro myös hakemuksessasi, miten olet yrittänyt hoitaa itseäsi (omahoito).

Joitakin esimerkkejä erilaisista arjen haitoista:

1) Syöminen: ruuan valmistusvaikeudet, kaupassa käyntiin liittyvät pelot, valinnan vaikeus, syömiseen liittyvät pakkotoiminnot- ja rituaalit

2) Kodinhoito: pelot ja pakkotoiminnot voivat hankaloittaa siivoamista. Esimerkiksi pakonomainen siivoamisen ja puhtauden tarve

3) Liikkuminen: Erilaiset pelot rajoittavat liikkumista tai esim. kulkuvälineen valintaa tai on pakottava tarve liikkumiseen/liikuntaan

Lähteet

https://www.kela.fi/sairastaminen

https://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki

https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/tyokyvyttomyyselake-tyokyvyn-heiketessa/

https://www.kela.fi/vammaistuki-aikuiselle

https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki

Opas sairauden aiheuttaman haitan kuvaamiseksi, Mielenterveyden keskusliitto

Tulosta: