Syömishäiriöliiton eduskuntavaalitavoitteet – laadukkaampaa ja vaikuttavampaa hoitoa ja kuntoutusta syömishäiriötä sairastaville

18.2.2019

Ovatko eduskuntavaalit #syömishäiriövaalit2019?

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2019. Eduskuntavaaleissa ja niitä seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa rakennetaan pohja tulevan vaalikauden terveyspolitiikalle.

Syömishäiriöt ovat nuorten ja aikuisten naisten yleisiä ja vakavia mielenterveyshäiriöitä. Miehillä sairaus on harvinaisempi, vaikkakin todennököisesti tutkittua yleisempi. Lisäksi arvioidaan, että viidennes vaikean lihavuuden takia hoitoon hakeutuvista ja noin 8 % ylipainoisista kärsii ahmintahäiriöstä.

Syömishäiriöiden yleisyydestä tarvitaan lisää tutkimustietoa

Syömishäiriöt eivät toisin kuin luullaan useinkaan näy päällepäin, ja syömishäiriöihin kuuluvan salailun ja häpeän vuoksi sairaudesta ei kerrota. Syömishäiriöiden diagnostiset kriteeri niin tiukat ja painokeskeiset, että vain murto-osa syömishäiriöllä pahastikin oireilevista täyttää kriteerit. Näin ollen isolla osalla sairastavista diagnoosina on esim. masennus tai yleinen ahdistuneisuushäiriö. Kun syömishäiriöitä sairastavaa hoidetaan väärällä diagnoosilla, ei sairaus tule näkyväksi. Syömishäiriöt ja syömishäiriöoireilu saataisiin tehokkaasti näkyviin esim. SCOFF-syömishäiriökyselyllä.

Kun syömishäiriöt tunnistetaan ja havaitaan paremmin, sairaus tulee näkyväksi ja sen hoitoon ja hoidon kehittämiseen on suunnattava enemmän resursseja.

Syömishäiriöiden hoidon laadun arviointiin panostettava

Suomalainen Lääkäriseuran Duodecimin syömishäiriöiden Käypä hoito -työryhmä on ehdottanut, että syömishäiriöiden hoidon laatua tulisi seurata. Seurattavia kokonaisuuksia ovat syömishäiriöiden paikallisten hoitoketjujen olemassaolo, ovatko potilaat hoidon piirissä ja miten nopeasti he pääsevät hoitoon. Lisäksi tulisi seurata, kuinka suurella osalla syömishäiriöpotilaista on ajan tasalla oleva kirjallinen hoitosuunnitelma, joka on potilaan ja hänen perheensä tiedossa. Seurattava asia on myös, kuinka suurelle osalle syömishäiriöpotilaista on tarjottu potilas- ja omaisneuvontaa, joka sisältää kirjallista materiaalia.

Syömishäiriöliiton jäsenistöltä saaman kokemustiedon mukaan hoidon laatua ei seurata eikä arvioida riittävästi. Arvioinnin puute näkyy puutteina sekä hoidon laadussa että saatavuudessa.

Haaste

Syömishäiriöliitto haastaa kansaedustajaehdokkaat viemään vaalikampanjassaan eteenpäin seuraavia asioita:

Suomeen tulee perustaa syömishäiriöihin erikoistunut tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka vastaa

  • hoidon kehittämisestä
  • syömishäiriöiden tutkimuksesta
  • syömishäiriötiedon levittämisestä hoitavan tahon keskuudessa

Suomeen tulee perustaa syömishäiriöiden hoitoa ja kuntoutusta koskeva kansallinen laaturekisteri hoidon laadun ja vaikuttavuuden seuraamiseksi.

Laaturekisterin tehtävänä on

  • tuottaa tietoa syömishäiriöiden esiintyvyydestä Suomessa,
  • tuottaa tietoa muista tärkeistä tunnusluvuista (hoidon odotusaika, hoidon kesto),
  • seurata, miten syömishäiriöiden Käypä Hoito -suositusta toteutetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti,
  • kerätä tietoa hoidon vaikuttavuudesta sekä potilaan että hoitavan tahon näkökulmasta.
  • kerätä tietoa potilaiden kokemuksista ja tyytyväisyydestä hoitoon ja kuntoutukseen liittyen.

#syömishäiriöliitto #syömishäiriötyö #syömishäiriövaalit2019

Lisätietoja:
Kirsi Broström, toiminnanjohtaja
puh. 040 752 9526
s-posti: kirsi.brostrom (at) syomishairioliitto.fi