Perhevapaat ja poissaolo töistä

Joskus lapsen tai nuoren sairastuminen voi edellyttää  vanhemmalta työajan lyhentämistä tai poissaoloa töistä, jolloin vanhemman on mietittävä erilaisia ratkaisuja.

Osittainen hoitovapaa

 • Työntekijällä on mahdollisuus osittaiseen hoitovapaaseen, kun työsuhde on jatkunut samalla työnantajalla yhteensä kuusi kuukautta viimeisen 12 kuukauden aikana.
 • Osittaista hoitovapaata voi saada vanhempainrahakauden jälkeen siihen saakka, kunnes lapsen koulun 2. lukuvuosi päättyy. (Poikkeuksena pidennetty oppivelvollisuus)
 • Erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemman oikeus osittaiseen hoitovapaaseen jatkuu, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.
  • Huom! Kelan osittaista hoitorahaa on mahdollista saada vain 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta. (Poikkeus pidennetty oppivelvollisuus)
 • Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohdista; esimerkiksi lyhennetäänkö päivittäistä työaikaa vai vähennetäänkö työpäivien lukumäärää.
 • Osittainen hoitovapaa edellyttää työnantajan ja työntekijän välistä sopimusta. Jos työnantaja ei myönnä työntekijälle osittaista hoitovapaata, työntekijällä on oikeus saada työnantajalta selvitys kieltäytymisen perusteista.
 • Työnantajalla on oikeus kieltäytyä vapaan antamisesta vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutuotannolle vakavaa haittaa.

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

 • Työsopimuslain 4.luvun 7a§ määrittää: jos työntekijän poissaolo on tarpeen esimerkiksi hänen perheenjäsenensä erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä.
 • Myös viranhaltijalla, joka on virkasuhteessa kuntaan tai hyvinvointialueeseen on oikeus saada virkavapaata perhevapaiden vuoksi siten kuin työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 1–8 §:ssä säädetään eli 7a§ koskee myös heitä.
 • Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä.

Vuorotteluvapaa

 • Työssäolon samalla työnantajalla tulee olla yhdenjaksoisesti kestänyt  vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista.
 • Edellyttää, että tilalle palkataan työtön työnhakija.
 • Vapaalle jäävältä henkilöltä vaaditaan vähintään 20 vuoden työhistoria.
 • Kesto vähintään 100 pv, enintään 180 pv
 • Oikeus vuorottelukorvaukseen, jonka täysi määrä on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömänä.

Keneltä voi kysyä neuvoa pulmatilanteissa?

Lähteet

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/muut-vapaat-tyosta/perhevapaat/osittainen-hoitovapaa

Työspimuslaki 55/2001

Laki kunnan ja hyvintointialueen viranhaltijasta 304/2003

Tulosta: