Sosiaalipalvelut

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi arkielämän taitojen oppiminen, työssä tarvittavien asioiden harjoittelu tai tuen saaminen ryhmässä toimimiseen. Sosiaalisesta kuntoutuksesta voi kysyä lisää oman asuinpaikkakunnan sosiaalipalveluista.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu muun muassa

  • sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
  • kuntoutusneuvonta ja –ohjaus
  • valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
  • ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin

Sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaja voi olla esim. kunta tai kolmannen sektorin toimija.

Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä ovat esimerkiksi

  • yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen)
  • erilaiset toiminnalliset ryhmät
  • vertaistuki
  • osallistuminen vapaaehtoistoimintaan
  • työtoiminta
  • kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana henkilön kuntoutussuunnitelmaa

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu työttömille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä vuoksi voi osallistua TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin tai työhön.  Kuntouttavasta työtoiminnasta voi kysyä lisää Te-palveluista tai sosiaalipalveluista.

Tavoitteena on, että kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-palveluihin.

Toiminnan järjestäminen

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan. Suunnitelman laativat työ- ja elinkeinotoimisto, kunnan sosiaalihuollon viranomainen ja asiakas yhdessä.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti, 1–4 päivänä viikossa, 3-24 kuukauden ajan.

Kuntouttavan työtoiminnan ajalta on yleensä oikeus saada työttömyysetuutta + kulukorvaus 9 €/päivä.

Lähteet

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosku/sosiaalinen-kuntoutus

https://stm.fi/kuntouttava-tyotoiminta

https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/ura-ja-tyosuhde/tyoelamaan-palaaminen/kuntouttava-tyotoiminta

 

Tulosta: